Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Urodziny Empathic Way” odbywającego się na portalu społecznościowym Facebook

 

§1
Postanowienia ogólne
 

 1. Organizatorem konkursu „Urodziny Empathic Way” jest Magdalena Malinowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Empathic Way Magdalena Malinowska z siedzibą w Warszawie, ul. Waszyngtona 38/40m30, NIP: 5422766833
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy – autora/autorki najoryginalniejszej wypowiedzi w formie tekstu lub innej odpowiedzi określonej w opisie postu konkursowego o tematyce wydarzenia, w związku z którym odbywa się konkurs.
 3. Organizatorka oświadcza, że Konkurs „Urodziny Empathic Way” nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatorki, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

 

§2
Uczestnicy konkursu
 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorką Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 4. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
  • Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatorkę Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
  • Oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych tj.: o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
  • Przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 6. Organizatorka nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook.com. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.
 7. Organizatorka Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną.
  • Jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook.
   Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook.
  • Sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook.
  • Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

 

§3
Zasady konkursu
 

 1. Konkurs organizowany i przeprowadzany jest w Internecie, na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.01.2019 r. od godz. 19:00 i trwa do dnia 3.02.2019 r. do godz. 23:59. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook.com, na stronie „Empathic Way”, pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/empathicwaypl/
 3. Konkurs składa się z trzech etapów:
  • etap 1: zgłaszanie udziału poprzez zamieszczanie Odpowiedzi Konkursowej w komentarzu pod postem konkursowym na stronie „Empathic Way”, pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/empathicwaypl/.
  • etap 2: Odpowiedź Konkursowa to wypowiedź na pytanie: Dlaczego chcesz wziąć udział w szkoleniach „Wyrażanie swoich uczuć i potrzeb” oraz „Podstawy słuchania z empatią” i jak planujesz zastosować zdobytą wiedzę w swoim życiu?
  • etap 3: wybór 3 (słownie: trzech) najciekawszych wypowiedzi przez jury złożone z Magdaleny Malinowskiej i opublikowanie wyników, jako oddzielny post na stronie „Empathic Way”, pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/empathicwaypl/. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie adresu mailowego (lub pocztowego), w celu dostarczenia nagrody.
 4. Praca konkursowa powinna mieć formę tekstu.
 5. Jeden uczestnik może zgłosić jedną wypowiedź w formie tekstu.
 6. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.
 7. Zabronione jest wykorzystywanie do celów konkursowych fikcyjnych profili na portalu Facebook.com
 8. Zabronione jest zgłaszanie do konkursu prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie prace konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

 

§4
Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoją pracę konkursową do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik oświadcza, że stanowi ona przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Zgłaszając pracę konkursową do konkursu, uczestnik udziela organizatorce nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie pracy konkursowej w Internecie, a w szczególności na stronie Empathic Way (www.empathicway.pl) oraz w kanałach społecznościowych „Empathic Way”.
 4. W razie stwierdzenia przez organizatora nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w ust. §2 powyżej, organizator może wykluczyć daną pracę konkursową z konkursu.

 

§5
Wybór zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac konkursowych, organizator wybierze 3 (słownie: trzy), w jego ocenie najbardziej ciekawe i oryginalne wypowiedzi konkursowe.
 2. Autorzy prac wybranych przez organizatora są zwycięzcami konkursu.
 3. Wybór zwycięzców zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 4 lutego 2019 r. na stronie „Empathic Way”, pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/empathicwaypl/.

 

§6
Nagroda

 1. Osoba, która zajmie pierwsze miejsce w konkursie otrzyma nagrodę w postaci bezpłatnego udziału w dwóch 1-dniowych szkoleniach wprowadzających do NVC, które odbędą się 16-17 lutego 2019 r. w Warszawie (szczegóły: https://www.empathicway.pl/online/produkt/pakiet-dwoch-szkolen-podstawy-sluchania-z-empatia-i-wyrazanie-swoich-uczuc-i-potrzeb-warszawa-16-17-lutego-2019/). Osoba, która zajmie drugie miejsce w konkursie otrzyma nagrodę w postaci bezpłatnego udziału w jednym 1-dniowym szkoleniu (do wyboru 16 lub 17 lutego). Osoba, która zajmie trzecie miejsce w konkursie otrzyma nagrodę w postaci kubka z żyrafą.
 2. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Prawo do nagrody można przenieść na inną osobę.
 3. Bezpłatny wstęp na szkolenia można wykorzystać tylko w dniach 16-17 lutego 2019.

 

§7
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie „Empathic Way”, pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/empathicwaypl/ w serwisie Facebook.com. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie osób, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, a w szczególności wymogów określonych w §2 niniejszego regulaminu.
 3. Zasady Konkursu dostępne są na stronie: https://www.empathicway.pl/regulamin-konkursu/
 4. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane za pośrednictwem poczty e-mail, na adres kontakt@empathicway.pl, w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.